Home2017-10-19T11:24:17+02:00

Platform Leren van Toetsen

Het ‘Platform Leren van Toetsen’ is een uniek samenwerkingsverband van hogescholen. In het platform bundelen de hogescholen hun krachten en initiëren gezamenlijk onderzoek naar de leerwaarde van toetsen. De coördinatie van het Platform is in handen van HZ University of Applied Sciences en Hogeschool Rotterdam.

ONZE DOELSTELLING

Het Platform Leren van Toetsen wil stimuleren dat docenten en studenten in het hbo de leerwaarde van toetsen optimaal benutten ten behoeve van het leerproces van de student. Het platform ziet het als haar missie om te bewerkstelligen dat er binnen hogescholen en onder docenten aandacht is voor het thema ‘leren van toetsen’ en dat dit bijdraagt aan het vormgeven van effectief onderwijs.

Het Platform wil docenten inspireren, stimuleren en ondersteunen om in hun onderwijspraktijk waardevolle leermomenten te creëren door en naar aanleiding van toets- en beoordelingsmomenten. Dit speelt zich af op zowel het niveau van individuele toetsen, als op het niveau van het toetsprogramma en toetsbeleid. Het Platform wil de expertise over dit thema op een onderzoeksmatige wijze vergroten en deze expertise in de vorm van good practices, praktische tips en tools delen met docenten.

‘Leren van toetsen’: waar in het verleden vaak de kwalificeringsfunctie van toetsen en beoordelen voorop stond, groeit steeds meer het besef dat toetsing ook een relatie heeft met het leerproces. Toetsen stuurt het leren. Met toetsen en beoordelen meet je niet alleen het leerproces van de student, toetsen en beoordelen is leren. Feedback speelt daarbij een belangrijke rol. Hoe werkt dit, en hoe kan deze leerwaarde van toetsen en beoordelen nog beter worden benut in het hbo?

Het Platform werkt via een netwerkbenadering. De platformcoördinatoren onderhouden contact met docenten, onderzoekers en beleidsmedewerkers binnen en buiten hun hogeschool die actief zijn of willen zijn op het thema leren van toetsen. Deze contacten leveren vragen, inzichten, onderzoeksresultaten, good practices en te onderzoeken projecten op. Via de website met een blog, platformbijeenkomsten met onderzoekers in het hbo en het jaarlijkse symposium delen we deze inzichten. Hierbij bieden we letterlijk een platform aan ons netwerk. Waar mogelijk voeren we samen met studenten Onderwijskunde onderzoek uit binnen onze hogescholen. We streven naar het ontwikkelen van kennis en tools voor docenten in het hbo.
Onze activiteiten zijn:

Opdrachtgever en begeleider van onderwijskundig onderzoek door studenten Onderwijskunde, Master Leren & Innoveren of vergelijkbare studie, waarbij de praktijkvraag afkomstig is vanuit onze hogescholen. Onderzoek in nauwe afstemming met docenten uitvoeren, draagt direct bij aan het vergroten van kennis van het leren van toetsen in deze opleidingen. Resultaten worden breder verspreid via blogs en het symposium.

Symposium Leren van Toetsen organiseren, met lezingen, workshops, discussiesessies en netwerkmogelijkheden voor docenten, beleidsmedewerkers en onderzoekers in het hbo.

Blogs publiceren op deze website, met gastbijdragen van mensen uit ons netwerk, good practices binnen onze hogescholen, interessante artikelen etc.

Platformbijeenkomsten met mensen die praktijkonderzoek doen naar de leerwaarde van toetsing binnen het h(b)o, waarin we kennis en ervaring met elkaar delen, onderzoeksmatige dilemma’s bespreken en elkaar op de hoogte houden van onze onderzoeksactiviteiten.

Het Platform Leren van Toetsen is opgericht als antwoord op de oproep voor onderzoek naar toetsing hbo (o.a. in het rapport Vreemde Ogen Dwingen uit 2012, opgesteld door de Commissie Bruijn). Hierbij is veel nadruk komen te liggen op de kwaliteit van de kwalificerende functie van toetsing en de kwaliteitsborging daarvan. Tegelijkertijd neemt de aandacht voor de leerwaarde van toetsen in het hbo toe, mede door de aandacht voor andere thema’s zoals differentiatie, studiesucces en kleinschalig onderwijs. Bottom-up komen er vragen over hoe deze formatieve functie in de onderwijspraktijk vorm kan krijgen in relatie tot de summatieve functie van toetsing. Het Platform Leren van Toetsen pakt deze vraag op.

RECENTE BLOGS

206, 2020

Hoe de kracht van feedback ook het gebruik ervan ondermijnt: de rol van kwetsbaarheid

Feedback verwerken, Feedbackcultuur, > Meest recent|

Feedback wordt wel gezien als de motor voor leren, toch weten we ook dat leren van feedback niet vanzelf gaat. De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor de rol van studenten en de feedbackgeletterdheid die zij nodig hebben om feedback te verwerken. Het besef groeit dat feedback omarmen ook een sociale uitdaging is. Elizabeth Molloy en Margeret Bearman (2019) spreken over een spanningsveld tussen je kwetsbaar op durven stellen en je van je beste kant willen laten zien. Zij zijn van mening dat docenten hierin het juiste voorbeeld moeten geven.

2505, 2020

Samen werken aan collectieve professionaliteit

Feedbackcultuur, > Meest recent|

Zeker in deze tijd, waarin we niet meer kunnen terugvallen op onze routines en gewoontes, ligt de manier waarop we met onze collega’s en andere betrokkenen samenwerken, en met name de voor- en nadelen van deze manier van samenwerken, onder een vergrootglas. Meer dan ooit blijkt een feedbackcultuur binnen je team, en professioneel gedrag van alle betrokkenen, van belang. In dit blog bespreken Eric Entken en Martje Köhlen Andy Hargreaves’ visie op professionaliteit, aan de hand van zijn recent gepubliceerde boek ‘Samen werken aan professionaliteit’ (2019). Waar moet je mee ophouden, doorgaan en beginnen, om met elkaar meer professioneel gedrag te gaan vertonen en te ontwikkelen richting een feedbackcultuur?

1805, 2020

Aandacht voor leren van toetsen in nieuwe ‘kwaliteiten van de toetsbekwame hbo-docent’

Nieuws|

Het projectteam van het landelijke project Je Ogen Uitkijken heeft de 'kwaliteiten van de toetsbekwame hbo-docent' gepresenteerd. Deze kwaliteiten vervangen de leeruitkomsten bke/ske die in 2013 zijn opgesteld. De vier geformuleerde kwaliteiten onderscheiden een basis- en een seniorniveau (bke en ske) en hebben als doel om docenten niet alleen toetsbekwaam te maken, maar ook toetsbekwaam te laten blijven. In de kwaliteiten is veel aandacht voor leren van toetsen.

Naam van Categorie 1
Naam van Categorie 4
Naam van Categorie 2
Naam van Categorie 5
Naam van Categorie 3
Naam van Categorie 6

KENNIS DELEN?

Bezig met onderzoek dat gaat over ‘leren van toetsen’? Of met een project rond dit thema? Interessant artikel hierover gelezen? Laat het ons weten! Dan verspreiden wij dit via de blog. Zo vormen we een echt Platform voor het hbo!

Go to Top